Om oss Baskunskap Produkt Fördjupning
Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Kap. 10 Previous page
Råd och Tips
Byt olja i tid
Mängden föroreningar i oljan ökar för varje timme och slitaget på motorn blir därför större mot slutet av oljans användningstid. Slarv med oljebyte är en vanlig orsak till fastbrända kolvringar eller ökat slitage i motorn. Oljefiltren blir igensatta och oljecirkulation hindras med risk för oljestopp och motorhaveri genom skärning.

"Stop-and-go-körningar"
Upprepade korta sk stop-and-go-körningar medför behov av oljebyte oftare än vid långkörningar. Oljan försämras nämligen vid kallstarter genom uppblandning med vatten, varvid sk "kallslam" bildas. Oljebyte skall även göras oftare om man kör under dammiga förhållanden.

Vänta inte med filterbyte
Vid varje oljebyte är det ekonomiskt att samtidigt byta oljefilter. Oljefiltret tar hand om och avskiljer en del av oljans fasta föroreningar. Ett dåligt eller tidigare använt filter försämrar snabbt en ny oljas egenskaper.
Luftfiltren till vevhusventilationen bör göras rena vid varje oljebyte för att tillfredsställande ventilation skall uppnås och så mycket som möjligt av vattenånga och förbränningsgaser avlägsnas ur vevhuset.

Kontrollera oljenivån
En billig försäkring är att regelbundet kontrollera oljenivån. En alltför vanlig orsak till transmissionshaverier är för låg oljenivå.
Hydrauloljor och viskositet
Det är, både praktiskt och ekonomiskt, mycket viktigt att hydrauloljan har rätt viskositet. För låg viskositet medför onödigt slitage och sämre verkningsgrad hos hydraulpumpen. För hög viskositet å andra sidan innebär tryckfall i ledningar och ventiler. Arbetet blir långsammare och ryckigt vilket ökar slitaget på pumpen. Tänk på att slangar och packningar av naturgummi sväller vid kontakt med hydraulolja.

Missfärgad hydraulolja?
Kontrollera regelbundet om oljan blivit missfärgad eller ogenomskinlig. Om så är fallet indikerar detta att oljan innehåller vatten. Byt oljan omgående! I annat fall är risken stor att vatten och iskristaller blockerar filtren.

Se upp med att blanda oljor
Blanda aldrig olika typer av oljor om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje oljetyp har sina egna tillsatser som ger den dess specifika egenskaper. Vid blandning av olika oljor kan egenskaperna förändras med haveri som följd. Inte minst viktigt är detta vid övergång till, eller byte mellan, miljöanpassade smörjmedel.

Särskilda kärl för kylarvätska
Använd alltid särskilda mått, kärl och trattar för kylarvätska. Ytterst små mängder kylarvätska i motorns smörjsystem kan orsaka allvarliga skador.

Lagring av smörjoljor
Tillse att vatten ej tränger in genom
förskruvningarna på fat och dunkar. Undvik att kondens bildas i emballagen. Smörjmedel skall förvaras under tak, även om förpackningen är obruten.

Spillolja
Spillolja skall hanteras med yttersta försiktighet, inte bara av hygieniska och miljömässiga skäl utan även ur förväxlingssynpunkt. Spilloljor kan innehålla cancerframkallande ämnen och föroreningar som bly, nickel och kobolt. Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall.

Personlig hygien och olja
Undvik direkt hudkontakt med olja och smörjfett. Oljor är i regel inte giftiga, men vid daglig kontakt kan huden torka ut och spricka. Hudskador, t ex inflammationer, allergier och kontakteksem kan uppstå. Inandning av oljedimma och oljerök irriterar luftvägarna, skadar nervsystemet och lungorna och kan leda till sk. kemisk lunginflammation.
Får du olja i ögonen - spola omgående ögonen med rikligt med vatten.


Interaktiv utbildning Kapitel 2.10 svenska version 5.1 | 2016